โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายเอม ต่างกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 082-3736194
 
นางแจงจิรา ชูสีเสริฐ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 0801610199
 

 
นายมนู ทุ่งกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 1 0877766802
 
นายอุปถัมภ์ ดื้อกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 2 0993187193
 
นางประทีป ดวงกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 3 0807368399
 
นายชนะไชย อิงกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ 4 0872447268
 
นายแรม ผุยกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 5 0973080915
 
นายมนูญ ป้องกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 6 0861665127
 
นายทอง ป้องกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 7 0844774028
 
นายสมยศ สงค์มี
ส.อบต.หมู่ที่ 8 0821362295
 
นายคมกริช เพ็ชรการ
ส.อบต.หมู่ที่ 10 0931096159
 
นายเสน่ ถากระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 11 0810637057
 
นายอำนาจ รอกลาง
ส.อบต.หมู่ที่ 12 0807399461
 
นายวงศกร พินิจวรานนท์
ส.อบต.หมู่ที่ 13 0913403667
 
นายมงคล ปรุกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 14 0994587469
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology