โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายนิรัตน์ชัย โคตพงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0872579320
 
นางนาตญา เที่ยงกระโทก
นักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวบุญเรือน ถ่างกระโทก
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology