โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายนิรัตน์ชัย โคตพงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 0872579320
 
นางสาวแกมกาญจน์ ผลกมล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology