โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายวีรชัย ฉายแม้น
ผู้อำนวยการกองช่าง 0813901789
 
นางสาวกัลยา คร่อมกระโทก
คนงานทั่วไป
 
นายคมสัน ห่างไธสง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายทัศนัยน์ เที่ยงกระโทก
คนงานทั่วไป
 
นายนิธิ ศรีมะดัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology