โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางกาญจนี จาบกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 0811867508
 
นางสาวกัญตนา เอมโอฐ
ครู
 
นางสาวจีระภา หนูกระโทก
ครู
 
นางสาววิลาวัลย์ แป้นกระโทก
ครู
 
นางสาวอรชร รักษ์สิทธิ์
ครู
 
นายดีกรี แนบสนิทวงศ์
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
นางสุรีวัลย์ เพลินขุนทด
ครู
 
นายอุทัย จันทร์ศิริสุข
คนงานทั่วไป
 
นางสาวปวีณา นัดกระโทก
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
นายณัฎภัทร จันทร์ศิริสุข
คนงาน
 
นางสาวประวีณา จงสุขกลาง
ผู้ดูแลเด็ก
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology