โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวนฤมล ต่ำกระโทก
นักวิชาการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 0621617951
 
นางณัฐชยา เกตหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology