ดาวน์โหลด
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อบัญญัติ
 งบการเงิน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ควบคุมภายใน
 แบบฟอร์ม
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 กลุ่มอาชีพ
 รายงานการประชุมสภา
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 ASEAN Conner
 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี
 ประกาศเจตจำนงค์
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การให้บริการ
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
 แผนส่งเสริมการอ่าน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ตามรอยพระราชดำริ
 - หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท
 - คู่มือศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
 - มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
 - การป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อปท.
 - หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.
 - การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
 - การจัดซื้อจัดจ้าง
 - หลักประกันสัญญา
 - รถยนต์ส่วนกลาง
 - การจัดเก็บภาษีโรงเรือน
 - การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 - การจัดเก็บภาษีป้าย
 - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 - ค่าตอบแทนต่างๆ
 - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 - สิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ
 - หนังสือสั่งการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ
 - แบบพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ
 - ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง 16 พ.ค.59
 - คู่มือการเปิดเผยราคากลาง
 - คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
 - แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
 - คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-Gp
 - การกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิด
 - การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 - การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
 - การเบิกจ่ายค่ารับรอง
 - การกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิด
 - ซักซ้อมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 - หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน
 - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology