ดาวน์โหลด
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อบัญญัติ
 งบการเงิน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ควบคุมภายใน
 แบบฟอร์ม
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 กลุ่มอาชีพ
 รายงานการประชุมสภา
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 ASEAN Conner
 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี
 ประกาศเจตจำนงค์
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การให้บริการ
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
 แผนส่งเสริมการอ่าน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563
 - โครงการ กิน กอด เล่น เล่า ศพด.อบต.สารภี
 - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพของตำบลสารภี
 - โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสตรีตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - โครงการสตรีไทยห่างไกลมะเร็งมากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563
 - โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมกายใจแข็งแรง
 - โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
 - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการในการดูแลตนเอง ปีงบประมาณ 2563
 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 - โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสารภี (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสารภี)
 - โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 - โครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563
 - โครงการผู้สูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี ชีวีสดใส พลังใจเข้มแข็ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้านประชาชน และเยาวชนระยะสั้น (ทำปลาส้ม แหนมหมู ไข่เค็ม)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology