ดาวน์โหลด
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อบัญญัติ
 งบการเงิน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ควบคุมภายใน
 แบบฟอร์ม
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 กลุ่มอาชีพ
 รายงานการประชุมสภา
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 ASEAN Conner
 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี
 ประกาศเจตจำนงค์
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การให้บริการ
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
 แผนส่งเสริมการอ่าน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 - ส่วนที่ 2 หน้า 40-55_2
 - ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น หน้า 17-39
 - ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ อปท.
 - ความเชื่อมโยง หน้า 49
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 59-61
 - แผนงานการศึกษา 62-94
 - แผนงานสาธารณสุข 95-133
 - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 134-138
 - แผนงานรักษาความสงบ 138-141
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 142-148
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 149-151
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 142-318
 - แผนงานบริหารทั่วไป 318-332
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 333-339
 - แผน ผ01 การเกษตร 340-347
 - แผน ผ01 สาธารณสุข 348-356
 - ขุดลอกคลอง สระน้ำ 357-358
 - แผนงานการเกษตร 359-362
 - แผน ผ 02 363-389
 - แผน ผ 03 390-422
 - ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 423-435
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology