ดาวน์โหลด
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อบัญญัติ
 งบการเงิน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ควบคุมภายใน
 แบบฟอร์ม
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 กลุ่มอาชีพ
 รายงานการประชุมสภา
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 ASEAN Conner
 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี
 ประกาศเจตจำนงค์
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การให้บริการ
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
 แผนส่งเสริมการอ่าน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
 - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
 - พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
 - พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
 - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542
 - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 - พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
 - พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 - พรก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 - กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2563
 - กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ(ฉบับที่2) พ.ศ.2563
 - อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง(ว78)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology