ดาวน์โหลด
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อบัญญัติ
 งบการเงิน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ควบคุมภายใน
 แบบฟอร์ม
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 กลุ่มอาชีพ
 รายงานการประชุมสภา
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 ASEAN Conner
 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี
 ประกาศเจตจำนงค์
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การให้บริการ
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
 แผนส่งเสริมการอ่าน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - 1101นักบริหารงานท้องถิ่น
 - 2101นักบริหารงานทั่วไป
 - 2102นักบริหารงานคลัง
 - 2103นักบริหารงานช่าง
 - 2104นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - 2105นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
 - 2107นักบริหารงานการศึกษา
 - 3101นักจัดการงานทั่วไป
 - 3102นักทรัพยากรบุคคล
 - 3103นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - 3105นิติกร
 - 3201นักวิชาการเงินและบัญชี
 - 3202นักวิชาการคลัง
 - 3203นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 - 3204นักวิชาการพัสดุ
 - 3205นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 - 3401นักวิชาการเกษตร
 - 3601นักวิชาการสาธารณสุข
 - 3701วิศวกรโยธา
 - 3801นักพัฒนาชุมชน
 - 3802นักสังคมสงเคราะห์
 - 3803นักวิชาการศึกษา
 - 3810นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - 4101เจ้าพนักงานธุรการ
 - 4201เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 - 4202เจ้าพนักงานการคลัง
 - 4203เจ้าพนักงานพัสดุ
 - 4204เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 - 4601เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 - 4701นายช่างโยธา
 - 4702นายช่างเขียนแบบ
 - 4703นายช่างสำรวจ
 - 4801เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 - 4805เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology