ดาวน์โหลด
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อบัญญัติ
 งบการเงิน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ควบคุมภายใน
 แบบฟอร์ม
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 กลุ่มอาชีพ
 รายงานการประชุมสภา
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 ASEAN Conner
 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี
 ประกาศเจตจำนงค์
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การให้บริการ
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
 แผนส่งเสริมการอ่าน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ส่วนที่ 1
 - ส่วนที่ 2
 - ส่วนที่ 3
 - ส่วนที่ 4
 -  ยุทธศาสตร์ 1 แผนงานการศึกษา
 - ยุทธศาสตร์ 1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - ยุทธศาสตร์ 1 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรม
 - ยุทธศาสตร 1 แผนงานสาธารณสุข
 - ยุทธศาสตร์ 1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
 - ยุทธศาสตร์ 1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ยุทธศาสตร์ 2
 - ยุทธศาสตร์ 3
 -  ยุทธศาสตร์ 4
 -  ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานการเกษตร
 - ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานสาธารณสุข
 -  ยุทธศาสตร์ 6
 -  ยุทธศาสตร์ 7
 - แบบ ผ2 ราชการ
 - แบบ ผ2 ขุดลอก
 - แบบ ผ2 ไฟฟ้า
 - แบบ ผ 3
 - แบบ ผ 5
 - แบบ ผ 6
 - แบบ ผ 7
 - ส่วนที่ 5
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology