โครงการอบรมกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2565

การดำเนินโครงการอบรมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์เวลล์ การ์เด้นท์โฮม รีสอร์ท ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ จำเป็นต้องศึกษาและต้องยึดถือปฏิบัติ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสารภีต่อไป

อัพเดทเมื่อ : 14-04-2022 14:31:10


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology