โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน  และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565

...