หัวหน้าส่วนราชการ

นายพัศวุฒิ  กรินทร์  
ปลัดอบต.
เบอร์โทร. 061-7592220

นายนิรัตน์ชัย  โคตพงษ์ 
รองปลัดอบต.
เบอร์โทร. 087-2579320

นางสาวฐานิดา นาควิเศษ 
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
เบอร์โทร. 092-6295632
นายนิรัตน์ชัย  โคตพงษ์  
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวีรชัย  ฉายแม้น  
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร. 081-3901789
เบอร์โทร. 087-2579320

นางสาวอรัญญา  เรือนคง  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร. 090-2571498
นางสาวศิรินภา  แขวงจันอัด  
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร. 081-5594429
นางรวิวรรณ  อองกุลนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร. 084-4907587

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน