สํานักปลัด

นายพัศวุฒิ  กรินทร์  
ปลัดอบต.
เบอร์โทร. 061-7592220

นายนิรัตน์ชัย  โคตพงษ์ 
รองปลัดอบต.
เบอร์โทร. 087-2579320

นางสาวฐานิดา นาควิเศษ 
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
เบอร์โทร. 092-6295632

นางสาวณภัทร เที่ยงกระโทก
นักจัดการงานทั่วไป
นายธีรศักดิ์ ศรสำเร็จ
นิติกร
นางสาวชรินทร์รัตน์ ลิ้มสมโภชน์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนภัสรพี น้อยเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางปัญจาภรณ์ บุษสระเกษ
นักวิชาการเกษตร

จ่าเอกปุณยวีร์ คร่อมกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจารุวรรณ ด่านกระโทก  
เจ้าพนักงานธุรการ
นางมนัสชนก ถินกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสังคม แสงจันทร์
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
นายพงศ์ศรัณย์ ธิติบุณยกร
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
นายณัฐพล เติมกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

นางสาวถิรดา ครุฑวิชิต
คนงาน
นายจิรวัฒน์ ด่านกระโทก
คนงาน
นายนพดล  ดวงกระโทก  
ภารโรง

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน