สมาชิกสภา

นายเอม ต่างกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
โทร.082-3736194

นางแจงจิรา ชูสีเสริฐ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
โทร.080-1610199

นายมนู ทุ่งกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
โทร.087-7766802
นายอุปถัมภ์ ดื้อกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 2 
โทร.099-3187193
นางประทีป ดวงกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
โทร.080-7368399

นายชนะไชย อิงกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ 4 
โทร.087-2447268
นายแรม ผุยกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
โทร.097-3080915
นายมนูญ ป้องกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
โทร.086-1665127

นายทอง ป้องกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร. 084-4774028
นายสมยศ สงค์มี
ส.อบต.หมู่ที่ 8 
โทร.082-1362295
นายคมกริช เพ็ชรการ
ส.อบต.หมู่ที่ 10 
โทร.093-1096159

นายเสน่ ถากระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 11 
โทร.081-0637057
นายอำนาจ รอกลาง
ส.อบต.หมู่ที่ 12 
โทร.080-7399461
นายวงศกร พินิจวรานนท์
ส.อบต.หมู่ที่ 13 
โทร.091-3403667

นายมงคล ปรุกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 14 
โทร.099-4587469

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน