วิสัยทัศน์/พันธกิจ

      องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลสารภีมีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้


ประชาชนมีการศึกษา พัฒนาทุกด้าน บริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมของชุมชน นำสังคมสู่ความเข้มแข็งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีฟื้นฟูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2.การจัดการศึกษา

3.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

4.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน ดีของท้องถิ่น

5.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

6.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

7.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

8.การสาธารณูปการ

9.การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

10.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

11.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

12.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

13.การส่งเสริมกีฬา

14.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

15.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

16.การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

17.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

18.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

19.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

20.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

21.การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์

22.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

23.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24.การผังเมือง

25.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

26.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

27.การควบคุมอาคาร

28.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

29.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

30.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน