วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

...

“วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566”
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายวิเชียร แตนกระโทก นายกอบต.สารภี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.สารภี ท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก ผอ.รพ.สารภี ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างอบต.สารภีทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณอบต.สารภี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย