ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดอบต.สารภี ประจำปี 2567

...

ไฟล์