ประกาศ กำหนดจำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2567

...

ไฟล์