ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายสมบัติ เที่ยงกระโทก ถึงบ้านนายเกิด ถินกระโทก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

ไฟล์