กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศิรินภา  แขวงจันอัด  
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร. 081-5594429

นางสาวศิรินภา  แขวงจันอัด  
นักวิชาการสาธารณสุข
- ว่าง -  
นักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวแกมกาญจน์  ผลกมล  
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
- ว่าง -  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน