กองสวัสดิการสังคม

นางรวิวรรณ  อองกุลนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร. 084-4907587

นางนาตญา เที่ยงกระโทก
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอภิญญา ภวารศรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักสังคมสงเคราะห์
นางสาวบุญเรือน ถ่างกระโทก
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน