กองช่าง

นายวีรชัย  ฉายแม้น  
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร. 081-3901789

(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
นายคมสัน  ห่างไธสง  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนิธิ  ศรีมะดัน  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวกัลยา  คร่อมกระโทก  
คนงาน
นายทัศนัยน์  เที่ยงกระโทก  
คนงาน

(ว่าง)
คนงานเครื่องสูบน้ำ

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน