กองคลัง

นายนิรัตน์ชัย  โคตพงษ์  
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร. 087-2579320

นางสาวศุภิสรา  เวชกามา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางณิชาภา  น้อยมะเฟือง  
นักวิชาการคลัง
นางสาวประวีณา  ประจิตร 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ

(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน