กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอรัญญา  เรือนคง  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร. 090-2571498

นางสาวชลธิชา  จันขุน  
นักวิชาการศึกษา
นางกาญจนี จาบกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัญตนา เอมโอฐ
ครู คศ.3
นางสาววิลาวัลย์  แป้นกระโทก  
ครู คศ.2
นางสาวจีระภา  หนูกระโทก  
ครู คศ.2

นางสาวนันทพร  โพธิ์เกาะ  
ครู คศ.2
นางอรชร รักษ์สิทธิ์  
ครู คศ.2
นางสุรีวัลย์  เพลินขุนทด  
ครู คศ.1

นายดีกรี  แนบสนิทวงศ์  
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปวีณา  นัดกระโทก  
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประวีณา  จงสุขกลาง  
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุวนันท์  ธูปกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นายอุทัย  จันทร์ศิริสุข  
คนงาน
นายณัฎภัทร  จันทร์ศิริสุข  
คนงาน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน