ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายแก้ว ถึง บ้านนายสมพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนางสัมฤทธิ์ ดวงกระโทก ถึง บ้านนางกนกวรรณ เติมกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 จากบ้านนางเรณู ถึง บ้านนางซ้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายแก้ว ถึง บ้านนายสมพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนางจิดาภา ราชจินดา ถึง บ้านนายสมบูรณ์ แข็งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนางสัมฤทธิ์ ดวงกระโทก ถึง บ้านนางกนกวรรณ เติมกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 จากบ้านนางเรณู ถึง บ้านนางซ้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี (ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง สำนักงาน อบต.สารภี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2564
จ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี (ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง สำนักงาน อบต.สารภี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายเหล็กพร้อมขาตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2564
จ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี (หลังคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายสระมะค่า หมู่ที่ 13 ตำบลสารภีเชื่อมกับ อบต.ลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 1 สายจากบ้านนายไทย ทองนาคมะดัน ถึง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 1 สายจากบ้านนายไทย ทองนาคมะดัน ถึง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายบ้านนายวิเชียร พัชรสกุล ถึง เขตบ้านดอนหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายบ้านนายวิเชียร พัชรสกุล ถึง เขตบ้านดอนหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-03-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete สายจากบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายแจ่ม ถึง วัดป่าสามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายแจ่ม ถึง วัดป่าสามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายทองหล่อ ดกกลาง ถึง บ้านนางการะเกศ บัวกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายเชิด คร่อมกระโทก ถึง บ้านนายประยงค์ รัตนยงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายเชิด คร่อมกระโทก ถึง บ้านนายประยงค์ รัตนยงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 417/58/005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสมนึก กรวยสวัสดิ์ ถึง หมู่ที่ 14 สายบ้านนายแวน อาษาศึก ถึง ถนนสายป่าทำเล สายบ้านนายเกร๊ ถึง ไร่นายตั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 สายป่าพลวง สายสระมะค่าหมู่ที่ 13 เชื่อมกับ อบต.ลุงเขว้า สายคลองนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-01-2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 สายป่าพลวง สายสระมะค่าหมู่ที่ 13 เชื่อมกับ อบต.ลุงเขว้า สายคลองนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างเหมาขุดร่องน้ำ ตีป่า ถางตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูรัง หมู่ที่ 11 สายฟาร์มไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านนายบุญธรรม ถึง ป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสมนึก กรวยสวัสดิ์ ถึง หมู่ที่ 14 สายบ้านนายแวน อาษาศึก ถึง ถนนสายป่าทำเล สายบ้านนายเกร๊ ถึง ไร่นายตั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายฟาร์มไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายเชิด คร่อมกระโทก ถึง บ้านนายประยงค์ รัตนยงค์ 14-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-01-2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology