ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขครุภัณฑ์ 006/62/001 หมายเลขทะเบียน 89-4532 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-10-2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-10-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-10-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-10-2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.สารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-10-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-10-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-10-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-10-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-10-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-09-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-09-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-09-2564
จ้างขุดลอกสระหนองพลวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บ้านพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.อบต.สารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
จ้างขุดลอกสระหนองพลวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-09-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จำนวน 17 รายการ) ของสำนักปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จำนวน 17 รายการ) ของสำนักปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete สายจากบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13 กว้าง 6 เมตร ยาว 394 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07-09-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
จ้างทำตรายาง 06-09-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete สายจากบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13 กว้าง 6 เมตร ยาว 394 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete สายจากบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13 กว้าง 6 เมตร ยาว 394 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-08-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-08-2564
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ตำบลสารภี 20-08-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete สายจากบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13 กว้าง 6 เมตร ยาว 394 เมตร 06-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-08-2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายสะพานคลองเมือง ถึง ทำนบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากประปาโรงกรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายลัด สุดใจ ถึง บ้านนายสมจิตร แก้วทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 7 จากบ้านนายชม โจมกลาง ถึง สะพานโนนมะกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-08-2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายสะพานคลองเมือง ถึง ทำนบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายสะพานคลองเมือง ถึง ทำนบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงสถานที่กักตัว(Local Quarantine) ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากประปาโรงกรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายลัด สุดใจ ถึง บ้านนายสมจิตร แก้วทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 7 จากบ้านนายชม โจมกลาง ถึง สะพานโนนมะกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากประปาโรงกรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายลัด สุดใจ ถึง บ้านนายสมจิตร แก้วทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 7 จากบ้านนายชม โจมกลาง ถึง สะพานโนนมะกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-07-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-07-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-07-2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 สายสี่แยกนานางสมสุข เลขกระโทก ถึง หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-07-2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 สายสี่แยกนานางสมสุข เลขกระโทก ถึง หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-07-2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครนฯ หมายเลขทะเบียน 86-5986 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสอน หนูกระโทก ถึง คุ้มที่ 8 นายเสิง หนูกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-07-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-06-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-06-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสร้อย ดวงกระโทก ถึง บ้านนายรวย เลี่ยมกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-06-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ช่วงที่ 3 บ้านนายเย็น ดอนกระโทก ถึง บ้านนายปิ่น ติ่งกระโทก ช่วงที่ 4 สายถนนคอนกรีตโครงการถนนปลอดฝุ่น ถึง บ้านนางอ่อน ชนะทุกข์ ช่วงที่ 8 สายบ้านนางเกสร สายเพ็ชร ถึง บ้านนางจำปี ปิ่นรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสอน หนูกระโทก ถึง คุ้มที่ 8 นายเสิง หนูกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-06-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสอน หนูกระโทก ถึง คุ้มที่ 8 นายเสิง หนูกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ช่วงที่ 3 บ้านนายเย็น ดอนกระโทก ถึง บ้านนายปิ่น ติ่งกระโทก ช่วงที่ 4 สายถนนคอนกรีตโครงการถนนปลอดฝุ่น ถึง บ้านนางอ่อน ชนะทุกข์ ช่วงที่ 8 สายบ้านนางเกสร สายเพ็ชร ถึง บ้านนางจำปี ปิ่นรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-06-2564
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 16-06-2564
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 16-06-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-06-2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านพระ (เดือนมิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.สารภี (เดือนมิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2564
จ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-06-2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-06-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโรางการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกบ้านนายประภาชัย ชูนาม ถึง สามแยกบ้าน ร.ต.อ.สมชาย คชสูงเนิน 25-05-2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด.อบต.สารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายแก้ว ถึง บ้านนายสมพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนางสัมฤทธิ์ ดวงกระโทก ถึง บ้านนางกนกวรรณ เติมกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 จากบ้านนางเรณู ถึง บ้านนางซ้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายแก้ว ถึง บ้านนายสมพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านนางจิดาภา ราชจินดา ถึง บ้านนายสมบูรณ์ แข็งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนางสัมฤทธิ์ ดวงกระโทก ถึง บ้านนางกนกวรรณ เติมกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 จากบ้านนางเรณู ถึง บ้านนางซ้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี (ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง สำนักงาน อบต.สารภี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2564
จ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี (ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง สำนักงาน อบต.สารภี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายเหล็กพร้อมขาตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2564
จ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี (หลังคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายสระมะค่า หมู่ที่ 13 ตำบลสารภีเชื่อมกับ อบต.ลุงเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 1 สายจากบ้านนายไทย ทองนาคมะดัน ถึง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 1 สายจากบ้านนายไทย ทองนาคมะดัน ถึง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายบ้านนายวิเชียร พัชรสกุล ถึง เขตบ้านดอนหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายบ้านนายวิเชียร พัชรสกุล ถึง เขตบ้านดอนหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-03-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete สายจากบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายแจ่ม ถึง วัดป่าสามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายแจ่ม ถึง วัดป่าสามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายทองหล่อ ดกกลาง ถึง บ้านนางการะเกศ บัวกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายเชิด คร่อมกระโทก ถึง บ้านนายประยงค์ รัตนยงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายเชิด คร่อมกระโทก ถึง บ้านนายประยงค์ รัตนยงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-01-2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 417/58/005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสมนึก กรวยสวัสดิ์ ถึง หมู่ที่ 14 สายบ้านนายแวน อาษาศึก ถึง ถนนสายป่าทำเล สายบ้านนายเกร๊ ถึง ไร่นายตั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 สายป่าพลวง สายสระมะค่าหมู่ที่ 13 เชื่อมกับ อบต.ลุงเขว้า สายคลองนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-01-2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 สายป่าพลวง สายสระมะค่าหมู่ที่ 13 เชื่อมกับ อบต.ลุงเขว้า สายคลองนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างเหมาขุดร่องน้ำ ตีป่า ถางตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูรัง หมู่ที่ 11 สายฟาร์มไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านนายบุญธรรม ถึง ป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสมนึก กรวยสวัสดิ์ ถึง หมู่ที่ 14 สายบ้านนายแวน อาษาศึก ถึง ถนนสายป่าทำเล สายบ้านนายเกร๊ ถึง ไร่นายตั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายฟาร์มไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายเชิด คร่อมกระโทก ถึง บ้านนายประยงค์ รัตนยงค์ 14-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-01-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-01-2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-01-2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology