โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายอภิเดช อินกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 
นายมนู ทุ่งกระโทก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 
นายพัศวุฒิ กรินทร์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

 
นางสาวดวงใจ จั่วสันเทียะ
ส.อบต.หมู่ที่ 1
 
นายจุล เฉาะกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 2
 
นายสำเริง ยศไกร
ส.อบต.หมุ่ที่ 2
 
นายตนุวร เหลือกลาง
ส.อบต.หมู่ที่ 3
 
นายสุริยา แสนคนึง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
 
นายอภิสิทธิ์ ดวงกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 4
 
นายยง ทอนกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 5
 
นายนิยม รัตนยงค์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
 
นายหวล เติมกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 6
 
นางสุนทร ทมกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 7
 
นายทอง ป้องกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 7
 
นายธีระพงษ์ พั๊วมะณี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
 
นางสมศรี ดวงกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 8
 
นายเอม ต่างกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 9
 
นายหล่อ แป้นกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 10
 
นางวรดา สุขเพ็งพะเนาว์
ส.อบต.หมู่ที่ 11
 
นายวิรัญ สุรัสวดี
ส.อบต.หมู่ที่ 11
 
นายเตี้ย เฉื่อยไธสง
ส.อบต.หมู่ที่ 12
 
นายชัยมงคล จันทะแสง
ส.อบต.หมู่ที่ 13
 
นายแปว ดำกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 13
 
นางสาวเสาร์ เที่ยงกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 14
 
นายเพ็ง ดวงกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 15
 
นายนพดล ดวงกระโทก
ส.อบต.หมู่ที่ 15
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology