โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวณภัทร เที่ยงกระโทก
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 0800036937
 
นางปัญจาภรณ์ บุษสระเกษ
นักวิชาการเกษตร
 
จ่าเอกปุณยวีร์ คร่อมกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวณภัทร เที่ยงกระโทก
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวนภัสรพี น้อยเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายสังคม แสงจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
 
นางมนัสชนก ถินกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายพงศ์ศรัณย์ ธิติบุณยกร
พนักงานขับรถยนต์
 
นายธีรศักดิ์ ศรสำเร็จ
นิติกร
 
นางสาวปวีณา นิตย์สุภาพ
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวถิรดา ครุฑวิชิต
คนงานทั่วไป
 
นายวิเชียร ขาวจันทร์แย้ม
ภารโรง
 
นายณัฐพล เติมกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ
 
นายจิรวัฒน์ ด่านกระโทก
คนงาน
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology