ดาวน์โหลด
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อบัญญัติ
 งบการเงิน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ควบคุมภายใน
 แบบฟอร์ม
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 กลุ่มอาชีพ
 รายงานการประชุมสภา
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 ASEAN Conner
 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 ระเบียบและกฎหมาย
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การให้บริการ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แนวทางเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงานภาครัฐ
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 - ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 - แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2563
 - ประมวลจริยธรรมของพนักงา่นส่วนตำบลลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 - จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 - นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี
 - ประกาศนโยบายความเสี่ยง
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ
 - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2562
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology