ประชุมประชาคมระดับตำบล โดยสำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสารภีจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ระหว่าง อบต. ร่วมกับชุมชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อนำบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 28-04-2021 14:29:42


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology