โครงการอบรมวินัยเบื้องต้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

โครงการฝึกอบรมวินัยเบื้องต้น และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์เวลล์ การ์เด้นท์โฮม รีสอร์ท ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย เบื้องต้น ให้บุคลากรทราบถึงหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้บุคลากรทราบถึงหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ เทคนิค และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้บุคคลากรในองค์กรตระหนัก และให้ความสำคัญการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทั้งหน่วยงานภายในและการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

อัพเดทเมื่อ : 29-04-2021 14:54:17


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology